Politic.nl
Politic.nl : Organiseren, communicatie en presentatie
InformatieCasesReferentiesProducten


 

 

 

 

Disclaimer Keyservice● NL

www.keyservice.nl is een product van Keyservice BV.

Door het openen van een website van de Keyservice BV (nader te noemen Keyservice) of het gebruiken en/of downloaden van informatie stemt u uitdrukkelijk in met de hieronder omschreven voorwaarden en bent u er derhalve aan gebonden. Andere voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen door Keyservice.

1) Doel website

Alle informatie op de website(s) van Keyservice, in welke vorm ook, zoals doch niet beperkt tot software, teksten, data, (grafische) afbeeldingen en geluiden (de \"inhoud\"), wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen slechts als zodanig ter kennisneming genomen worden. 

2) Links van en naar websites van derden

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat Keyservice de gelinkte sites goedkeurt of onderschrijft. Keyservice heeft geen zeggenschap over de inhoud van dergelijke sites en Keyservice kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keyservice is het niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van Keyservice te creëren. Voor het aanvragen van toestemming neemt u contact met ons op.

3) (Intellectueel) eigendom 

Deze website is het exclusieve (intellectueel) eigendom van Keyservice.  U mag de inhoud slechts gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot IE rechten. Ieder ander gebruik, toepassing of wijziging van de inhoud op de website van Keyservice is verboden tenzij Keyservice daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

4) Aansprakelijkheid

De inhoud op de website van Keyservice wordt verstrekt zonder enige garantie voor wie dan ook, zulks voor zover toegestaan ingevolge toepasselijke wetgeving. Hoewel Keyservice redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare informatie met deze website te verstrekken, garandeert Keyservice niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of virussen etc. of dat deze website zich leent voor uw specifieke gebruik of up-to-date is. Keyservice behoudt zich het recht voor de inhoud op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. Keyservice geeft geen enkele garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van deze website. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

Keyservice is niet aansprakelijk voor iedere indirecte schade, gevolgschade, van welke aard ook, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de inhoud op deze site of een gelinkte site. De gebruiker van deze site zal Keyservice vrijwaren tegen iedere vordering dienaangaande en doet afstand van elke vordering uit dien hoofde tegen Keyservice.

Ongeacht de aard en omvang van de schade, de aansprakelijkheid van Keyservice voor directe schade als gevolg van deze site of een hieraan gelinkte site bedraagt nooit meer dan Euro 1.000 (één duizend euro) per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen. De gebruiker van deze site zal Keyservice vrijwaren tegen iedere vordering dienaangaande en doet afstand van elke vordering uit dien hoofde tegen Keyservice voorzover een vordering het bedrag van Euro 1000 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen te boven zou gaan.

Keyservice danwel haar onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Keyservice op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Keyservice of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Keyservice.

5) Informatie van gebruikers

Keyservice is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website van Keyservice stuurt te controleren.

U garandeert dat alle informatie, materialen en reacties anders dan persoonsgegevens die u via de website naar Keyservice verstuurt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet of recht van Keyservice danwel een derde. Dergelijke gegevens en informatie zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het inzenden van informatie, materialen of reacties geeft u Keyservice een onbeperkte en onherroepelijke licentie dergelijke informatie, materialen of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeën, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden. Keyservice behoudt zich het recht voor dergelijke informatie, materialen of reacties te gebruiken op iedere door Keyservice wenselijk geachte wijze.

6) Toepasselijk recht 

Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze site is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Ingeval een bepaling van de gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

7) Wijzigingen

Keyservice behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder (voorafgaande) kennisgeving naar eigen inzicht te wijzigen.


Wij zien graag aanvullende opmerkingen of vragen tegemoet van bezoekers en gebruikers van onze website. Heeft u suggesties? Laat het ons weten en stuur ons een bericht. Dank u wel.

 

Keyservice BV ©

 

Handige links
 

 


 


Programma
 

 


 

Keyservice | Postbus 222
3740 AE Baarn | T 035 5238181
E-mail
         Colofon | Zie www.keyservice.nl
     Vacatures | Aanmelden nieuwsbrief
     All Rights Reserved 2005 Keyservice B.V. Disclaimer | Algemene Voorwaarden
KeyService Mail Informatie